අධ්‍යාපනික/Educational:

 • Artha Dictionary

 • Kbruch

 • Kiten

 • Tuxmath

 • Gperiodic

 • Kalzium

 • Avogadro

 • Childsplay

 • Avogadro

 • Gperiodic

 • Kalzium

 • Tuxtype

 • Childsplay

 • Convertall

 • Debian Reference


කාර්යාලීය/Office:

 • Openoffice.org

 • Adobe Reader 9

 • Gnucash

 • Planner

 • Xchm

 • Pdfedit

 • Xmind

 • Planner

 • Scribus

 • Dia Diagram Editor


ආරක්ෂණ උපාංග/Security Tools:

 • Avast Antivirus

 • Bitdefender Antivirus

 • Lynis

 • rkhunter

 • chkrootkit

 • Clamav (KlamAv)


චිත්‍රපට නිපදවීම/සංස්කරණය/Video Editing:

 • Cinelerra

 • Avidemux

 • Kino

 • Vcdtools

 • Open movie editor

 • WinFF

 • QDVD author

 • DvdRip

 • MKV Creator


සජීවීකරණය Animation:

 • Blender

 • K-3d

 • Ktoon

 • Xara Xtreme

 • අන්තර්ජාල:

 • Empathy

 • Skype

 • Pidgin

 • Firefox

 • Qbittorrent

 • Filezilla

 • D4X

 • Evolution

 • Transmission

 • UbuDSL

 • Ubuntu One


සංගීතය, වීඩියෝ සහ විනෝදාත්මක/Audio video Players and Amusements:

 • Banshee

 • Compiz-Fusion

 • Songbird

 • Mplayer

 • VLC

 • Asunder

 • Handbrake

 • Smplayer

 • Xine

 • gdesklets

 • Cheese webcam

 • Audacity

 • Amarok

 • Real player

 • Tvtime

 • k3b

 • SoundConverter

 • Brasero

 • Hydrogen Drum machine

පද්ධති උපාංග/System tools and Utilities:

 • Ubudsl

 • Virtualbox

 • Ubuntu Tweak

 • Gnome Catalog

 • Virtual Machine Manager

 • Wine

 • Qemu

 • Iso Master

 • Furius ISO Mount

 • Gufw

 • Gparted

 • GkrellM System Monitor

 • Palimpsest Disk Utility

 • Acetoneiso

 • PlayOnLinux

 • ntfs-3g

 • Samba

 • p7zip

 • lamp server

 • wine-doors

 • Adobe Air

 • Wammu

 • Xgnokii

 • Series 60

 • Unrar

 • Unaceචිත්‍ර සහ ඡායාරූප/Graphics:

 • Gimp

 • Inkscape

 • Dia

 • Skencil

 • Xsane

 • Fontforge

 • Cinepaint

 • Xsane

 • F-spot

 • Karbon14


මෘදුකාංග/වෙබ් නිර්මාණය/Software/Web Development

 • Eclipse

 • Netbeans

 • Bluefish

 • Quanta Plus

 • CSSED

 • Gambas2


ක්‍රීඩා/Games

 • Frozen Bubble

 • Sudoku

 • Chess

 • Mines

 • Lagno

 • Gnometris

 • Nibbles

 • Robots

 • Five or more

 • Klotski

 • Tetravex